Tjänster

 

Om du är misstänkt för brott

Kontakta oss om du är misstänkt för brott, ju fortare desto bättre. Rätten till offentlig försvarare kan träda in redan när du kallas in till förhör hos polisen. Hos FIRMAN arbetar erfarna och specialiserade försvarsadvokater. Med en meriterad advokat vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Som försvarare deltar vi vid alla förhör, lämnar råd och information om vad som händer under processens gång samt försvarar dig om det blir rättegång.

Meddela polis eller åklagare att du önskar en försvarsadvokat från FIRMAN. Det är viktigt att komma ihåg att du har rätt att begära en specifik advokat eller advokatbyrå som din försvarare. Tingsrätten kommer därefter att utse den advokat på FIRMAN som du önskat. I många fall betalar staten kostnaden för den offentliga försvararen.

Har du funderingar över hur vi på FIRMAN kan bistå dig i ditt ärende vid brottmål är du välkommen att kontakta oss.

 

Om du har blivit utsatt för ett brott

Kontakta oss om du har blivit utsatt för brott. Med ett meriterat och engagerat ombud vid din sida får du stöd genom hela processen. Vi bevakar dina rättigheter, från polisförhör till rättegång. Som målsägandebiträde deltar vi vid alla förhör, lämnar råd och information under processens gång, vi upprättar skadeståndskrav för din räkning och hjälper dig under rättegången.

Meddela polis eller åklagare att du önskar ett målsägandebiträde från FIRMAN. Om du redan vet namnet på det ombud du önskar anger du namnet. Tingsrätten kommer därefter utse ditt juridiska biträde. Staten betalar i regel kostnaden för målsägandebiträdet.

Om du är utsatt för brott och undrar över hur vi på FIRMAN kan bistå dig i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss.

 

Särskild företrädare för barn

Tingsrätten utser en särskild företrädare för barn när det finns misstanke om att brott är begånget mot någon som är under 18 år, och den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller anhörig till vårdnadshavaren och vårdnadshavarens förhållande till den misstänkte medför att barnets rättigheter riskeras att inte respekteras.

När tingsrätten utser någon från FIRMAN som särskild företrädare ansvarar vi i vårdnadshavarens ställe och tillser att barnets rättigheter respekteras vid förhör, förundersökning och rättegång. Våra medarbetare har bred erfarenhet och kunskap som gör oss särskilt lämpade när barn och ungdomar hamnar polisutredningar. Vi bistår även barnet med en skadeståndstalan vid rättegång.

 

Familjerätt

Familjerätt hör till juridikens centrala delar, och den berör alla i något skede av livet. Det kan röra sig om frågor angående vårdnad, umgänge, boende, arv, bodelning, bouppteckning, testamente och andra typer av ekonomiska angelägenheter.

Vid vårdnadsmål är det ytterst med en erfaren företrädare, och detta oavsett om det rör sig om umgänge, vårdnad eller boende. Våra medarbetare på FIRMAN är väl införstådda med att dessa frågor är av känslig karaktär och det är viktigt att biträdas av ett kunnigt ombud redan i ett tidigt skede.

Om du har frågor angående familjerätt är du välkommen att kontakta oss på FIRMAN.

 

soCialrätt

I mål som rör frågor om tvångsvård förordnar domstolen ett offentligt biträde för den som åtgärden avser. Du kan alltid framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Det offentliga biträdet bekostas av staten. Om du inte får ett offentligt biträde kan du alltid anlita ett privat ombud.

Våra medarbetare åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål rörande tvångsvård enligt:

LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Lagen reglerar tvångsomhändertagande av unga människor under 18 år och i vissa fall även upp till 20 år.

LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). Lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätten.

LRV (Lag om rättspsykiatrisk vård). Lagen möjliggör att patienter bereds psykiatrisk vård mot sin vilja.

LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård). Lagen möjliggör att en person kan vårdas mot sin vilja, med så kallad tvångsvård.

Vid frågor angående tvångsvård är du välkommen att kontakta oss på FIRMAN.

 

MIgrationsrätt

Du som söker asyl i Sverige har ofta rätt till ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet har till uppgift att tillvarata dina intressen och företräda dig under processens gång. Även den som inte är i behov av skydd kan få uppehållstillstånd i Sverige, exempelvis på grund av arbete eller anknytning till make, sambo eller familj. FIRMAN har stor erfarenhet inom migrationsrätt och tar ett helhetsgrepp om ditt ärende för att hitta en lösning som fungerar för dig.

Om du varit asylsökande och fått avslag, har du ofta möjlighet att få arbetstillstånd om du hunnit skaffa dig ett arbete under tiden du varit i Sverige. Det är dock viktigt att ge in sin ansökan inom kort tid efter avslagsbeslutet. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Migrationsärenden är många gånger komplexa och kräver stor kunskap om andra länder och kulturer. Vi kan ge dig biträde på svenska, engelska, arabiska, italienska och persiska. 

FIRMAN kan hjälpa dig med: Asyl, uppehållstillstånd, uppehållstillstånd på grund av anknytning, medborgarskap, arbetstillstånd, och förvar.

Om du har frågor gällande migrationsrätt är du välkommen att kontakta oss på FIRMAN.

NYHET! 

Arbetstillstånd

FIRMAN kan numera erbjuda våra klienter en handläggning samt ett av Migrationsverket utlovat beslut inom 10 arbetsdagar vid ny ansökan och ett beslut inom 20 arbetsdagar vid en förlängningsansökan. Gäller endast i ärenden som rör arbetstillstånd och under att vissa förutsättningar är uppfyllda. Detta gäller även arbetstagarens familjemedlemmar. Kontakta FIRMAN för mer information. 

 

ALLMÄN PRAKTIK/TVISTeLÖSNING

FIRMAN har stor processvana och biträder såväl företag som privatpersoner i olika typer av tvister.

Vi rekommenderar alltid våra klienter att ta hjälp av oss redan i ett tidigt skede för att om möjligt undvika en rättslig process. Om det inte är möjligt, står vi redo att företräda dig i såväl processer i allmänna domstolar, hyres- och arrendenämnder och i förvaltningsdomstolar.

Dina kostnader för juridiskt ombud kan täckas av rättsskyddet i din hemförsäkring eller företagsförsäkring. Vi undersöker även dina möjligheter att erhålla rättsskydd och bistår dig även med upprättande av ansökan.

Har du några frågor eller vill veta mer – är du välkommen att kontakta oss på FIRMAN.